Return to AD&D Overview   -  Missing items?

Minfigs (GREYHAWK 1)   -   Minfigs (GREYHAWK 2)   -   Grenadier   -   TSR   -   Citadel
Ral Partha   -   Ral Partha (Battlesystem)   -   Ral Partha (Council of Wyrms)   -   Ral Partha (RAVENLOFT)   -  
Ral Partha (DARK SUN)   -   Ral Partha (PLANESCAPE)   -   Ral Partha (BIRTHRIGHT)   -  

AD&D Miniatures
Boxed Sets
DRAGONLANCE - The Red Dragon of Krynn 10-500 na
DRAGONLANCE - The Draconians 10-501 na
DRAGONLANCE - Heroes of the Lance 10-502 na
DRAGONLANCE - Huma's Silver Dragon 10-503 na
DRAGONLANCE - The Villains of Krynn 10-504 na
DUNGEON Miniatures 10-509 na
D&D Basic Heroes Set 10-510 na
Basic D&D Monsters Boxed Set 10-512 na
DRAGON STRIKE Deluxe Boxed Set 10-513 na
DRAGON MOUNTAIN Monstrous Encounter Boxed Set 10-514 na
First Quest Paint Kit 10-516 na
FORGOTTEN REALMS Heroes 10-550 na
FORGOTTEN REALMS - Drow Elves of Menzoberranzan 10-551 na
11-Series Blister Packs (Player Characters)
Fighters with 2-Handed Sword 11-001 na
Clerics with Staff and Warhammer 11-002 na
Magic-Users with Crystal Ball 11-003 na
Rangers with Longsword and Bow 11-004 na
Thieves with Shortsword and Sling 11-005 na
Dwarf Fighters with Warhammer 11-006 na
Elf Magic-Users with Magic Items 11-007 na
Gnome Thieves with Dagger 11-008 na
Adventuring Mages 11-009 na
Paladins 11-010 na
Half-Elven Rangers 11-011 na
Halfling Fighter Thieves 11-012 na
Bards 11-013 na
Kender Rogues 11-014 na
Savage Warriors 11-015 na
Rogues 11-016 na
Mercenary Warriors 11-017 na
Wilderness Warriors 11-018 na
Wandering Sorcerers 11-019 na
Elf Militant Wizards 11-020 na
Bezerker Barbarians 11-021 na
Oriental Fighters 11-022 na
Bounty Hunters 11-023 na
Gladiators 11-024 na
Wild Drow Elves 11-025 na
Fighters with Axe 11-026 na
Druids 11-027 na
Priests 11-028 na
Elven Thieves 11-029 na
Fighters in Plate with Axe 11-030 na
Dwarf Fighters 11-031 na
Halfling Clerics 11-032 na
Halfling Rogues 11-033 na
11-Series Blister Packs (Personalities)
Fzoul Chembryl 11-050 na
Zulkir Szass Tam 11-051 na
Mourngrym Amcathra 11-052 na
Midnight 11-053 na
Lord Manshoon 11-054 na
Manxam the Beholder 11-055 na
Shaeri Amcathra 11-056 na
Elminster 11-057 na
Khelben "Black Staff" Arunsun 11-058 na
Dove Falconhand 11-059 na
Florin Falconhand 11-060 na
Suul the Lich 11-061 na
King Azoun of Cormyr 11-062 na
Vangerdahast War Wizard 11-063 na
Lord Soth (Mounted and on Foot) 11-064 na
Tanis 11-065 na
Goldmoon 11-066 na
Fizban 11-067 na
Drizz't 11-068 na
Raistlin 11-069 na
Caramon 11-070 na
Kitiara 11-071 na
Laurana 11-072 na
Lord Gunthar 11-073 na
Silvara 11-074 na
Gilthanas 11-075 na
High Bulp and Bupu (2) 11-076 na
Flint Fireforge 11-077 na
Laeral Silverhand 11-078 na
Storm Silverhand 11-079 na
Tasselhoff Burrfoot 11-080 na
Sturm Brightblade 11-081 na
Alustriel 11-082 na
Dove Falconhand 11-083 na
Simbul 11-084 na
Qilue Veladom 11-085 na
Selune 11-086 na
11-Series Blister Packs (Monsters)
Beholder 11-401 na
Couatl 11-402 na
Stone Giant 11-403 na
Umber Hulk 11-404 na
Ogre Mage 11-405 na
Mind Flayer 11-406 na
Fire Giant 11-407 na
Troll 11-408 na
Orcs 11-409 na
Ettin 11-410 na
Owl Bear 11-411 na
Bugbears 11-412 na
Displacer Beast 11-413 na
Chimera 11-414 na
Marid 11-415 na
Lesser Golems (Flesh and Clay) 11-416 na
Greater Golems (Stone and Iron) 11-417 na
Drow Elves 11-418 na
Firbolg 11-419 na
Gnolls (3) 11-420 na
Kobolds 11-421 na
Catoblepas 11-422 na
Pegasus 11-423 na
Unicorn 11-424 na
Minotaurs of the Imperial League 11-425 na
Elementals of Fire and Earth 11-426 na
Elementals of Air and Water 11-427 na
Young Dragon of Krynn 11-428 na
Armored Kennel Master and War Dogs 11-429 na
Phase Spider 11-430 na
Storm Giant 11-431 na
Goblins (5) 11-432 na
Gargoyles (2) 11-433 na
Ghast and Ghoul (3) 11-434 na
Rust Monster 11-435 na
Frost Giant 11-436 na
Harpies (3) 11-437 na
Wight 11-438 na
Basilisk 11-439 na
Cloud Giant 11-440 na
Hippogriff 11-441 na
Giant Frog 11-442 na
Sahuagin (4) 11-443 na
Troglodytes (3) 11-444 na
Griffon 11-445 na
Hobgoblins (3) 11-446 na
Fire Minion 11-447 na
Gnomes (5) 11-448 na
Wyvern 11-449 na
Beastmen (4) 11-450 na
Satyr 11-451 na
Giant Scorpion 11-452 na
Cyclops-Kin (3) 11-453 na
Efreet and Jann 11-454 na
Gorgon 11-455 na
Mimics (3) 11-456 na
Orgs (3) 11-457 na
Dragonne 11-458 na
Skrag (Sea Troll) 11-459 na
Mites (6) 11-460 na
Lammasu 11-461 na
Lamia 11-462 na
Ketch 11-463 na
Naga 11-464 na
Bonesnapper 11-465 na
Blink Dogs 11-466 na
Minotaur 11-467 na
Taers (3) 11-468 na
Sligs (3) 11-469 na
Medusa 11-470 na
Necrophidius 11-471 na
Zombies (Dwarf, Orc and Human) 11-472 na
Giant Rats (2) 11-473 na
Sylph 11-474 na
Lizardman (3) 11-475 na
Beholder Kin (2) 11-476 na
Manticore 11-477 na
Kenku 11-478 na
Bulette 11-479 na
Lich 11-480 na
Ogre with Club 11-481 na
White Dragon 11-482 na
Rock Python 11-483 na
Fairies 11-484 na
Green Slime 11-485 na
Bugbears and Kobold 11-486 na
Hobgoblin Jailer and Guards (3) 11-487 na
Cyclopse 11-488 na
Firekin 11-489 na
Githyanki (3) 11-490 na
Sahuagin II (3) 11-491 na
Yuan-Ti (3) 11-492 na
Shambling Mound 11-493 na
Wemic (2) 11-494 na
Kirin 11-495 na
Skeletal Giant 11-496 na
Xorn 11-497 na
Cave Fisher 11-498 na
Were Rat (in 3 Stages of Polymorphing) 11-499 na
Crypt Thing 11-500 na
Hell Hounds 11-501 na
Death Knight 11-502 na
Mountain Giant 11-503 na
Remorhaz 11-504 na
Illithid 11-505 na
Hook Horror 11-506 na
Death Dogs 11-507 na
Githzerai 11-508 na
Ettercaps 11-509 na
Rakshasa 11-510 na
Moldmen 11-511 na
Medusae 11-512 na
Greater Yugoloth Guardian 11-513 na
Large Spiders 11-514 na
Giant Spider 11-515 na
Grimlocks 11-516 na
Drow II 11-517 na
Male Driders 11-518 na
Female Drider 11-519 na
Hammer Golem 11-520 na
Spellweaver 11-521 na
Banelar 11-522 na
Derro 11-523 na
Lycanthropes 11-524 na
Grell 11-525 na
Fomorean Giant 11-526 na
Elementals of Fire and Earth 11-527 na
Elementals of Air and Water 11-528 na
Otyugh 11-529 na
Peryton 11-530 na
Bullywugs 11-531 na
Ormyrr 11-532 na
Bone Golem 11-533 na
Gibberlings 11-534 na
Nightshades 11-535 na
Wind Dukes 11-536 na
Hounds of Law 11-537 na
Kakuu (Spider Fiend) 11-538 na
Rakalupis (Greater Spider Fiend) 11-539 na
Dragon-Kin 11-540 na
Snow Troll 11-541 na
Gibbering Mouther 11-542 na
AD&D Miniatures

Minfigs (GREYHAWK 1)   -   Minfigs (GREYHAWK 2)   -   Grenadier   -   TSR   -   Citadel
Ral Partha   -   Ral Partha (Battlesystem)   -   Ral Partha (Council of Wyrms)   -   Ral Partha (RAVENLOFT)   -  
Ral Partha (DARK SUN)   -   Ral Partha (PLANESCAPE)   -   Ral Partha (BIRTHRIGHT)   -  

Return to AD&D Overview   -  Missing items?

Impressum (Imprint)